۱۳۹۱ مرداد ۲۰, جمعه

فساد اداری درسارانوالی بامیان سبب شکایت های اصحاب دعوا دراین ولایت شده است
عبدالحسین یکی باشنده ولسوالی یکه ولنگ ولایت بامیان میگوید، یکی ازسارانوالان این ولایت ازوی بیست هزارافغانی رشوه گرفته است.
اوکه دختر15 ساله اش مورد تجاوزجنسی قرارگرفته است می افزاید، خواستش ازدولت رسیدگی عادلانه به این قضیه است.
عبدالحسین باحالت غمگین وافسرده ازتجاوزی که بالای دخترش صورت گرفته است چنین میگوید:" بعد ازاین قضیه نام خودم هم بد شده نام دخترم هم فکرمی کنم تمام سنگ وچوب با نگاه تعنه آمیزی بسویم نگاه می کند".
وی میگوید، متجاوزین مردان 19 و20 ساله اند، اما سارانوالی بامیان دوسیه آنان را دربخش اطفال فرستاده است.
عبدالاحمد سارانوال مؤظف دوسیه جهت رسیدگی به این قضیه ازوی رشوه گرفته است.
عبدالله برات یکی باشنده های مرکز بامیان نیز سارانوالی بامیان را متهم میکند که دربدل رسیدگی به دوسیه های اصحاب دعوا ازآنان پول میگیرد.
حبیبه سرابی والی بامیان نیز دراین باره به رادیوآشنا صدای امریکا گفت؛ بافساد اداری دراین ولایت مبارزه جدی میکند.
اوازدستگیری سارانوال عبدالاحمد که ازخانواده یک قربانی تجاوزجنسی رشوه گرفته است چنین اظهارمیدارد:" تا هنوز اطلاع دستگیری سارنوال عبدالاحمد به دست ما نرسیده است".
اما سارنیارسید یحیا احمد یاررییس سارانوالی استناف ولایت بامیان فساد رادراین اداره رد نموده ازدستگیری سارنوال بخش اطفال این سارنوالی اظهار بی اطلاعی کرد.
دراین اواخر ریاست سارانوالی ولایت بامیان به اتهام عدم رسیدگی عادلانه به چندین دوسیه قتل، تجاوز وخشونت علیه زنان وکودکان شدیدأ مورد انتقاد قرار گرفته است.

هیچ نظری موجود نیست: