۱۳۹۰ آبان ۹, دوشنبه

هفته نامه پرسشگر، مساوی به هفته نامه تقلب گر


امروز با آقای مهدی مهر آئین درهوتل پیتو نشسته بودم ، باهم عکسهای شهید جواد ضحاک را تماشا می کردیم ، به یکبارگی یکی از دوستان به مالک این هوتل یوسف گفت ، هفته نامه پرسشگر را می بینی پشت بایسکیل برو چند شماره بیاور تا بیبنم چه چیز نو دارد ، یوسف هم بدون درنگ و معطلی تعداد چهار تا پنج شماره این هفته نامه را آورد به دوستان توزیع نمود ، با مرور تیتر های این هفته نامه در صفحه آخر ، شماره 26 مورخ 7 عقرب برابر با 29 اکتوبر گزارش تحت عنوان در جمع سنا توران وبه دلیل بی توجهی به زیر ساختهای امنیتی ؛ مقامات امنیتی بامیان از بی توجهی مسئولین انتقاد کردند . که گویا توسط یونس کوهی ، خبر نگار آن هفته نامه در بامیان نوشته شده است . به چاب رسانیده ، وقتیکه من از گزارش را به دقت خواندم ، یک لحظه با خود فکر کردم که این ادبیات خیلی به نظرم آشنا می رسد . بلا معطل وبلاگم را باز کرده دیدم که این گزارش را من به تاریخ 24 عقرب نوشته ودر وبلاک خویش نشر کرده ام ، وآقای یونس کوهی ، عین گزارش را بدون کوچکترین تغییرات به هفته نامه پرسشگر فرستاده وبه نام خودش به چاپ رسیده است . این کار آقای یونس کوهی ، ودر کل دست اندرکاران این هفته نامه ، در حقیقت نوعی از سرقت ادبی بوده که دوستان انجام داده است . دوستان که وبلاک بنده را می خوانید ، گزارش چاپ شده در هفته نامه پرسشگر وانچه من در وبلاکم نوشته کرده ام مقایسه نماید . آن وقت قضاوت دست شما ولطفا نظرات خویش را نیز درج نماید .

۱۳۹۰ آبان ۸, یکشنبه

کمک 20 قلم وسایل صحی اداره انکشافی ایالات متحده امریکا به شفاخانه ی ولایتی بامیاناقلام کمک شده به شفاخانه ولایتی بامیان در بخش ولادی ونسایی جهت کمک به نوزادان تا نفس نمایند شامل مواد اولیه مورد نیاز بوده که جهت کاهش مرگ و میر نوزادان در نظر گرفته شده است .

داکتراحمد کامران حکمتی رییس مسلکی بهبود کیفیت درموسسه (یوآرسی) این وسایل بخاطربهبود عرضه خدمات صحی برای اطفال ونوزادان به شفاخانه ی ولایتی بامیان داده شده است".

به گفته ی داکتر احمد کامران حکمتی این کمک ها به علاوه ی شفاخانه بامیان، درشفاخانه های دوازده ولایت دیگرنیز داده می شود.

داکترریحانه مسئول بخش صحت باروری در ریاست صحت عامه بامیان می گوید:" استفاده از ازاین وسایل که برای شش هزار ولادت در شفاخانه ی ولایتی بامیان، درنظرگرفته شده است؛ ازمرگ ومیر نوزادان دراین شفاخانه جلوگیری می کند".

به گفته داکترریحانه بخش ولادت شفاخانه ولایتی بامیان، گنجایش 19 بیستر را دارابوده که دریک ماه حدود 140 تا 160 مادربرای ولادت دراین شفاخانه مراجعه می کنند.

مسئولین شفاخانه ولایتی کیفت عرضه خدمات صحی این شفاخانه را نسبت به شفاخانه ولایات دیگر نزدیک به ستندر دانسته و ادویه که برای مریضان تجویز می گردد نیز دواهای ستندر می باشد .

گفتنیست که فعلا در شفاخانه ولایتی بامیان در بخش نسایی ولایتی دونفر متخصص دونفر داکتر و نه نفر قابله مصروف می باشد .

۱۳۹۰ آبان ۵, پنجشنبه

گزارش فعالیت های ریاست معارف بامیان طی سه ماه گذشته :

دریک کنفرانس مطبوعاتی رئیس معارف بامیان از وضعیت معارف درین ولایت به خبرنگاران معلومات داد.

محد رضا اداء رئیس معارف بامیان در یک کنفرانس که هر سه ماه یکبار دایر می گردد از چگونگی پیش رفت و مشکلات که معارف بامیان با آن روبرو است گزارش میدهد .

محمد رضا اداء ریئس معارف بامیان در مورد رشد کمی معارف گفت :

تعداد مکاتب بامیان در سال 1380 / 180 باب مکتب بوده ولی اکنون این رقم به 341 با ب مکتب افزایش یافته که از آن جمله 114 باب آن شامل مکاتب لیسه می باشد .

وی هم چنان در مورد تعداد شاگردان به شکل مقایسوی از سال 1380 الی اکنون یاد آور شده گفت .

تعداد شاگردان در سال 1380 شصت و پنجهزار بوده که اکنون 125 هزار می باشد ، که از ان جمله 44 فیصد آنان را دختران تشکیل می دهد .

ریئس معارف بامیان علاوه نموده افزود در بخش تعلیمات اسلامی 7 باب مدرسه فعال بوده که در آن 1200 طلبه مشغول فرا گیری علم ودانش می باشد .

محمد رضا ادا تعداد تعمیرات مکاتب که تاحال ساخته شده ویا تحت کار می باشد 180 باب مکتب یاد آور شده که از آن جمله تعداد 15 با ب آن طی سال روان تهداب گذاری وکار ساختمانی آن جریان دارد .

رئیس معارف بامیان در کنار دست آورد های که تاحال معارف بامیان داشته ، نبود معلمین مسکلی ، کمبود 2000 صنف درسی ، نداشتن تعمیرات برای 124 باب مکتب در سطح ولایت بامیان را از عمده ترین چالش های فرا روی معارف بامیان یاد آور شده واز مقامات مسئول در زمینه رفع این مشکلات خواستار همکاری جدی گردید .

به با ور آگاهان امور تعلیم وتربیه معارف بامیان از نقطه نظر کمی دست آور های مهمی را داشته اما از نگاه کیفت چندان توجه تاحال صورت نگرفته واز دست اندرکاران معارف خواستار توجه جدی دربهبود کیفت معارف در بامیان شدند .

۱۳۹۰ آبان ۴, چهارشنبه

معرفی کتاب جدید ساحات باستانی بامیان !
بامیان یکی از ولایات می باشد که ساحات باستانی و تاریخی زیادی را در دل خود جا داده ، و از شهرت جهانی برخوردار می باشد اما کمترشهروند بامیانی را میتوان سراغ کرد که در مورد آثار تاریخی وداشته های فرهنگی ولایت خویش معلومات جامع وکامل را داشته باشد .

دریک ابتکار فرهنگی جدید برنامه اکوتوریزم با همکاری نزدیک ریاست اطلاعات فرهنگ بامیان کتابی را تحت عنوان معرفی ساحات باستانی بامیان چاپ وطی محفل رسمی با حضور داشت جمعی فرهنگیان این ولایت به ریاست معارف تحویل داد .

این کتاب در چهار فصل و 31 صفحه طراحی گردیده که معرفی بامیان ، معرفی ساحات باستانی چون مجسمه های بودا ، شهر غلغله ، شهر ضحاک ، بودای ککرک ، گلیگان ، چهل برج ، بامیان و میراث جهانی ، راهنمای حفاظت از ساحات باستانی را شامل می شود .

رسول شجاعی باستان شناسی مناطق مرکزی این کتاب را تهیه و گردآوری نموده و توسط بورد انکشاف توریزم با حمایت مالی بنیاد انکشافی آغان چاپ و نشر گردیده است .

به گفته مسولین بورد توریزم این کتاب ها به منظور آشنایی نسل جدید نسبت به داشته های فرهنگی وتاریخی این ولایت به معارف تحویل داده شده تا از طریق مکاتب به عنوان یک مضمون به شاگردان تدریس گردد .

به گفته رئیس معارف کتاب کنجیست که انسان ها به تحر ک در می آورد ، واین کتاب برای شناساندن آثار تاریخی برای اطفال بامیان نهایت با اهمیت بوده و در سال جدید تعلیمی این کتاب رسما به مکاتب توزیع و تدریس خواهد شد .

اگر چند بامیان دارای ارزش های فرهنگی وآثار تاریخی مناظر طبعیی فراوان بوده نیازمند چاپ نشر کتابهای زیادی بوده تا این آثار وارزش های معرفی گردد ، اما برنامه اکوتوریزم کارهای ارزشمند را تاحال انجام داده و به زودی کتابهای دیگر در رابطه به بامیان وداشته فرهنگی وطبیعی آن به چاپ خواهد رسید .

۱۳۹۰ آبان ۲, دوشنبه

سفر رئیس واعضای کمیسون امور دفاعی وامنیت مشرانو جرگه به بامیان !


پس از انتقال دور اول مسولیت های امنیتی از قوت ها ی خارجی به نیروهای داخلی از هفت ولایت کشور که بامیان را نیز شامل می شود ، قرار است دور دوم انتقال مسولیت های امنیتی آغاز گردد.

خانم بی بی روح گل خیر زاد رئیس کمیسون داخلی وامور دفاعی هدف از سفر خویش را به بامیان ، بررسی ونظارت از چگونگی وضعیت امنیتی ولایت بامیان دانسته بیان داشت ، ما درتلاش هستم تا با گفتگو با مقامات امنیتی و شورای ولایتی وضعیت امنیتی این ولایت را پس از پروسه انتقال ارزیابی نموده و گزارش مفصلی را غرض ارایه وپیشکش به جلسه عمومی مشرانو جرگه و مقامات امنیتی در کابل آماده نمایم .

محمد آصف مبلغ معاون والی بامیان ، پروسه انتقال مسولیت امنیتی را گام مثبت در راستایی مسولیت پذیری و تقویت نیروهای داخلی دانسته گفت : متاسفانه به هیچ یک از پیشنهادات ولایت بامیان در مورد تجهیز و اکمال نیروهای امنیتی وهم چنان افزایش نیروهای پولیس ملی و تامین امنیت مسیر های منتهی به بامیان تاحال توجه صورت نگرفته و این نوع برخورد از سوی مسولیین این پروسه باعث شگاف و بی باوری مردم نسبت به دولت افغانستان خواهد شد . وی اختصاص مبلغ 57 ملیون را نیز ناکافی دانسته و از اعضای کمیسون امور دفاعی مشرانو جرگه خواست تا این نگرانی را با مقامات دولت افغانستان انتقال دهند .

مقامات امنیتی در بامیان نیز با انتقاد از عملی نشدن وعده های داده شده از سوی مسولین پروسه انتقال مسولیت های امنیتی عدم تجهیز وکمبود تشکیل پولیس ملی را از عمده ترین چالش ها بیان داشته و خواستار توجه جدی درزمینه شدند . جمعه گلدی یاردم فرمانده پولیس بامیان در مورد چنین می گوید .

به گفته اعضای کمیسون داخلی وامور دفاعی مشرانو جرگه در ارزیابی های که تاحال از چهار ولایتی که مسولیت ها ی امنیتی به نیروهای داخلی واگذار شده صورت گرفته نشان میدهد که مقامات امنیتی و اعضای شوراهای ولایتی از بی توجهی مسولین پروسه انتقال مسولیت های امنتیی در راستای تقویت وتجهیز نیروهای امنتی شاکی بودند .

این درحالیست که از زمان انتقال مسولیت های امنیتی در بامیان سه ماه زمان سپری شده که به گفته مقامات امنیتی ناامنی های نسبت به گذشته درین ولایت افزایش یافته است .

۱۳۹۰ مهر ۱۷, یکشنبه

هزاره ها و پیمان استراتژیک افغانستان با آمریکا

درین روز ها تعدادی از اشخاص مغرض وعمال کشور های همسایه دست به اقدامات می زنند ، که بتواند ذهنیت جامعه را در برابر پیمان ستراتژیک افغانستان با ایالات متحده آمریکا جهت منفی داده و از منظر دین ومذهب این پیمان را خلاف دستورات اسلام و منافع ملی قلمداد نمایند . شما چه فکر می کنید ، آیا افغانستان برای نهادینه ساختن دموکراسی و تداوم حکومت مقتدر نیاز مند دوستی دراز مدت و ستراتژیک با ایالات متحده آمریکاه نخواهد بود

Top of Form