۱۳۹۱ مرداد ۲۰, جمعه


    تداوم کمک های بانک جهانی درافغانستان
    خانم ایندرا وتی معاون عمومی بانک جهانی، در سفریکروزه اش با ویس احمد برمک وزیرانکشاف دهات افغانستان دربامیان برتداوم کمک های بانک جهانی به  افغانستان تأکید کرد.
    معاون عمومی بانک جهانی هدف ازسفرش درولایت بامیان را بر رسی پروژه ها وبرنامه های انکشافی خواند که با بودجه ای بانک جهانی اجرا ویا درحال تطبیق شدن است.
    خانم ایندرا وتی گفت:" کمک های بانک جهانی ازسال 2002 تا کنون مبلغ 2.4 میلیارد دالر را درپروژه های مختلف احتوا می کند وتا سه سال آینده دونرهای بانک جهانی وعده کرده اند که سالانه مبلغ یک میلیارد دالر ازطریق این بانک به افغانستان کمک کند".
   معاون عمومی بانک جهانی افزود:" دردیدار که با رییس جمهورکرزی داشته است نیز برارتقای ظرفیت نهاد های دولتی صحبت کرده است.
    وی همچنان تعهد بانک جهانی را درقسمت ارتقای ظرفیت نهادهای دولتی افغانستان اعلام کرد.
     همچنین ویس احمد برمک وزیر انکشاف دهات افغانستان دراین کنفرانس گفت:" برنامه همبستگی ملی که با تمویل مالی بانک جهانی اجرا می شود درتمام افغانستان حدود 75% درصد تطبیق شده و بامیان ازجمله ولایات است که درآن مرحله اول این پروژه ها تکمیل گردیده است".
     وزیرانکشاف دهات افغانستان افزود:" مرحله ای دوم وسوم پروژه های همبستگی ملی درولایت بامیان درحال اجرا شدن است.
     بانک جهانی ازجمله تمویل کننده های است که تمام کمک هایش ازطریق دولت افغانستان به مصرف می رسد.

هیچ نظری موجود نیست: