۱۳۸۹ اسفند ۹, دوشنبه

معرفي اعضاي انتصابي مجلس سنا نارضايتي مردم باميان را بدنبال داشت .دريك تظاهرات مسالمت كه در آن ده ها تن از شهروندان باميان اشتراك نموده بود انتخاب اعضاي انتصابي 34 نفره مجلس سنا
را غير عادلانه خوانده واين حركت را از سوي رئيس جمهور گرزي مخالف اصل عدالت وتوازن بيان داشتند .
صادق عليار يكتن از علما باميان به نمايندگي از مضاهره كننده گان صحبت نموده گفت :
از آنجاييكه باميان به عنوان يكي از مراكز مهم كشوربه حساب مي رفت اما امروزه درسايه نظام كه دم از دموكراسي و مردم سالاري ميزند . آشكاربه باد فراموشي سپرده شده و حق شما مردم تلف مي گردد .هما نطوريكه باميان به عنوان يك ولايت باستاني بوده مردمش نيز باستا ني گرديده ،‌ وحكومت تمام برنامه هاي آزمايشي خويش را بالاي شما مردم اجرا مي نمايد .
وي از حكومت وشخص رئيس جمهور به شدت انتقاد نموده واين اقدام رئيس دولت را خلاف روحيه ملي و بدور از عدالت اجمتاعي دانسته وادامه اين روند را باعث بروز ناامني در كشور بيان داشت .
محمد كبير تابش يكتن از مضاهره كننده گان گفت : هما نطوريكه مردم باميان به عنوان مردم كه بيشترين حمايه وهمكاري را دولت ونظام فعلي انجام داده متاسفانه هيچگاه به خواسته هاي برحق اين مردم توجه صورت نگرفته و تمام وعده هاي ريئس جمهور به باد فراموشي سپرده شده و يكبار ديگر شخص رئيس دولت نيات خودرا نسبت به مردم باميان نشان داد .
به باور اكثر شهروندان بامياني اقدام اخير رئيس جمهور مخالف روحيه وحدت ملي وتوافقا نه بن بوده وباعث آن خواهد شد كه فاصله بين مردم وحكومت عميق تر گردد.
در اخير قطعنامه دو ماده ي از سوي مظاهره كننده گان به خوانش گرفته شد . در قطعنامه آمده است . از اعضاي انتصابي سنا كه در مجموع 34 تن تعيين گرديده است از هر ولايت بايد يكنفر باشد .وهم چنان اگر اعضاي انتصابي سنا واقعا با در نظرداشت قوميت معرفي مي شوند سهم باميان مشخصا از باميان باشند نه از ولايت ديگر .